Takaisin

VUOKRAUSEHDOT LEMPÄÄLÄN JUHLATELTTAVUOKRAUS

 

1. Soveltamisala ja määritelmät

Näitä vuokrausehtoja sovelletaan asiakaan vuokratessa kalustoa Lempäälän Juhlateltta KY:ltä (vuokraaja) sen toimipisteestä.

Kalustolla tarkoitetaan tässä sopimuksessa vuokraajan omistamaa vuokralle määriteltyä tavaraa.

Asiakkaalla tarkoitetaan jäljempänä vuokralle ottajana olevaa elinkeinoharjoittajaa tai kuluttajaa.

Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan kuluttajalle kuuluvia oikeuksia.

2. Luovutuskielto

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman vuokraajan erikseen kirjallisesti antamaa suostumusta luovuttaa kalustoa edelleen,

pantata tai lainata kalustoa tai siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle.

3. Hinnat, vuokra-aika, tilauksen peruutusehdot ja kaluston vahingot

Vuokraukseen sovelletaan vuokraajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa, joka on nähtävissä internetissä sivustolla

www.juhlatelttavuokraus.com. Hinnastosta ilmenevät vuokrien lisäksi maksuehdot ja vuokra-aika.

Tarjouksen ja tilauksen mukaiset hinnat ovat voimassa mikäli kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne.

voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä, ellei muuta ole sovittu.

Kuljetuskustannuksista vastaa vuokraaja, ellei toisin ole sovittu. Hinnaston hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Laskutettaessa yrityksiä tai yhteisöjä hintoihin lisätään alv 24%

Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksen päiväyksestä ko. päivä mukaan lukien ja päättyy päivänä, jolloin asiakas palauttaa

kaluston vuokraehtojen mukaisesti vuokraajan toimipisteeseen. Vuokra-aikaan luetaan myös palautuspäivä.

Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen, on siitä ilmoitettava vuokraajalle 20-päivää ennen sovittua vuokra-aikaa. 

Muussa tapauksessa vuokraaja laskuttaa asiakkaalta koko tilauksen hinnan.

Mikäli asiakas muuttaa tilauksen toimitusaikaa, on siitä ilmoitettava vuokraajalle 14-päivää ennen sovittua vuokra-aikaa. 

Muussa tapauksessa on vuokraajalla oikeus veloittaa tehdystä työstä ja syntyneistä kustannuksista toteutuman mukaan.

Kaluston mahdollisesta korjaamisesta ja kustannukset mahdollisesta arvonalennuksesta tai vahingosta, jotka eivät kuulu normaaliin kulumiseen,

laskutetaan asiakkaalta kaluston palautuksen jälkeen, viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa palautuksesta lukien.

Mikäli kalusto on korjauskelvoton, tuhoutunut tai kadonnut, vuokraaja veloittaa kaluston uushankinta arvon.

Viimeksi mainitussa tapauksessa asiakkaalla on korvauksen sijasta oikeus lunastaa kalusto itselleen maksamalla korvaushinnan

lisäksi sille laskettu kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Omistusoikeus kalustoon siirtyy, kun korvaushinta arvonlisäveroineen

sekä kaikki ko. vuokraukseen liittyvät saamiset on maksettu. 

4. Tarjouspyyntö, tarjous, vahvistaminen ja laskutus

Annettu tarjous on voimassa 14vrk välimyyntivarauksin.

Tilaukset vahvistetaan palauttamalla hyväksytty tarjous allekirjoitettuna ja täydellisesti täytettynä vuokraajan sähköpostiosoitteeseen.

Jos useampi asiakas on vahvistanut tilauksen samana päivänä, etuoikeutettu tilaus on se jonka vuokraaja on saanut haltuunsa aiemmin.

Siihen asti tarjous on voimassa välimyyntivarauksin, eli tuotetta myydään kaikille avoimesti.

Myös suullinen sopimus on molempia osapuolia sitova. Tällöinkin tilaukset vahvistetaan kirjallisesti. 

5. Viranomaisluvat

Asiakas vastaa siitä, että kulloinkin tarvittavat viranomaisluvat (esim. huvilupa) haetaan ja ovat kunnossa.

Lupien tulee olla kunnossa kun vuokraaja ennalta määrättynä ajankohtana ryhtyy mahdollisesti sovittuihin toimenpiteisiin    

(esim. pystytys).

6. Vakuuttaminen

Vuokrattavia tuotteita ei ole vakuutettu vuokraajan toimesta. Asiakas on vahingon sattuessa velvollinen ilmoittamaan siitä heti vuokraajalle.

Vuokraamolla on vakuutus vuokrattujen tuotteiden aiheuttamaa vahinkoa varten. Vahinkotapauksissa asiakkaan on voitava

näyttää toteen että vuokraamon antamia ohjeita on noudatettu ja asennus tarvikkeita on käytetty oikein.

7. Vuokrakaluston käyttöönotto ja käyttäminen

Asiakkaan tulee esittää henkilötietonsa vuokraajalle ennen kaluston luovuttamista.

Asiakkaan tulee kaluston luovutuksen yhteydessä tarkastaa kalusto.

Kalusto on Lempäälän Juhlateltta KY:n omaisuutta ja asiakkaan tulee vastata sen kunnon säilymisestä normaaliksi

katsottavaa kulumista lukuun ottamatta.

Kaluston katoamisesta tai vahingoittumisesta vuokra-aikana on ensisijaisesti vastuussa henkilötietonsa antanut yksityisasiakas.

Asiakaan tulee käyttää kalustoa käyttöohjeen mukaisesti ja palautettaessa puhdistaa ja pakata se vastaavaan kuntoon kun noudettaessa,

ellei asiasta ole toisin sovittu.

Kaluston muutostyöt tai korjaukset saa tehdä vain vuokraaja tai sen valtuuttama henkilö.

Vuokraaja ei vastaa vahingoista, mitkä asiakas aiheuttaa pystyttäessään, kiinnittäessään. purkaessaan, säilyttäessään tai kuljettaessaan itse kalustoa.

Vuokraajalla on oikeus milloin tahansa vuokra-aikana tarkistaa kalusto. Vuokralle ottajan tulee huolehtia siitä, että vuokraajalla on korvauksetta vapaa pääsy kohteeseen siinä määrin ja niinä aikoina kuin vuokraaja katsoo tarpeelliseksi toimeksiannon suorittamiseksi. Asiakaan tulee antaa kaikki ne tiedot kohteen käyttötarkoituksesta, tilasta ja kunnosta, joista hänen olisi pitänyt olla selvillä, ja joista vuokraaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon toimeksiannon suorittamiseksi.

Asiakas vastaa antamistaan tiedoista ja ohjeista sekä niiden virheellisyydestä johtuvista vahingoista. Vuokraaja on oikeutettu luottamaan tilaajan luovuttamien tietojen paikkaansa pitävyyteen eikä toimeksiantoon kuulu näiden tietojen tarkastus.

Asiakas vastaa siitä, että ennen pystytystöiden aloittamista asennuspaikka on vapaa lumesta ja kaikesta asennustyötä häiritsevästä

tavarasta tai materiaalista ja että asennuspaikalle on esteetön kulku. Asiakas vastaa siitä, että asennuspaikan pohja ja rakenteet joihin

pystytettävät rakenteet joudutaan ankkuroimaan, kestävät niille kohdistuvat kuormitukset.

Asiakkaan tulee noudattaa vuokraajan antamia käyttö- ja turvaohjeita ja noudattaa rakennus- ja pystytysohjeita.

8. Kaluston säilyttäminen, palauttaminen ja asiakkaan vastuu kaluston kunnosta.

Telttoja ei saa säilyttää pakattuna niiden ollessa märkiä. Jos kalusto on pakattaessa märkää, siitä tulee ilmoittaa erikseen vuokraajalle. Kalusto tulee palauttaa vuokra-ajan päättyessä vuokraajan toimipisteeseen. Palautettaessa kaluston tulee olla puhdistettuna, pakattuna ja muutoin samanlaisessa kunnossa kuin se luovutettaessa oli.

9. Asiakkaan maksuviivästyksen ja olennaisen sopimusrikkomuksen seuraus

Lempäälän Juhlatelttavuokraus KY:llä on oikeus maksuviivästyksen johdosta periä elinkeinonharjoittajalta viivästyskorkokannan ja hinnaston mukainen viivästyskorko.

Kuluttaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle maksulle korkolain (633/82) mukaisen viivästyskoron.

Mikäli asiakas olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo

vuokrasopimuksen ehtoja, vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus ja noutaa asiakkaan kustannuksella kalusto takaisin.

Noutamisesta vuokraaja ilmoittaa etukäteen asiakkaalle vuokrasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen tai puhelinnumeroon.

10. Lempäälän Juhlatelttavuokraus KY:n vastuu

Vuokraaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.

Mikäli kalustossa on luovutushetkellä vikoja tai puutteita, vuokraajan vastuu rajoittuu kaluston kunnon tarkastamiseen todeten

että vuokrattava tuote on käyttökuntoinen ja turvallinen.

Vuokraaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista

välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

11. Ylivoimainen este. (forte majeure)

Vuokraaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta jos yleisesti ymmärrettävä ylivoimainen este estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Vuokraaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.

Asiakas on oikeutettu perumaan tilauksen jos hän kirjallisesti osoittaa sen johtuvan ylivoimaisesta esteestä.

12. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin

oikeus nostaa kanne myös sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikka.